LKrO
Text gilt ab: 16.12.2022
Fassung: 22.08.1998

5. Abschnitt Kreishoheit

Art. 16 Umfang der Kreishoheit
Art. 17 Kreisrecht
Art. 18 Inhalt der Satzungen
Art. 19 (aufgehoben)
Art. 20 Inkrafttreten; Ausfertigung und Bekanntmachung
Art. 21 Verwaltungsverfügungen; Zwangsmaßnahmen