HföDG
Text gilt ab: 01.05.2019
Fassung: 09.10.2003

II. Teil Organisation

Art. 5 Organe
Art. 6 Präsident
Art. 6a Vertretung des Präsidenten
Art. 7 Zusammensetzung des Rats
Art. 8 Aufgaben des Rats
Art. 9 Errichtung und Aufgaben der Fachbereiche, Verordnungsermächtigung
Art. 10 Zusammensetzung der Fachbereichskonferenz
Art. 11 Aufgaben der Fachbereichskonferenz
Art. 12 Fachbereichsleiter
Art. 13 (aufgehoben)